Vyberte si zo zoznamu kúpele, ktoré sa venujú liečbe pacientov s ochoreniami obehového ústrojenstva.

 

 

Indikácie pre kúpeľnú liečbu pre poistencov, ktorí dosiahli 18. rokov veku

 • Stav po akútnej karditíde do 12 mesiacov od vzniku.
 • Chlopňové chyby.
 • Ischemická srdcová choroba s anginóznymi záchvatmi a stavy po implantácii kardiostimulátora.
 • Stav po akútnom infarkte myokardu vhodný pre II. fázu rehabilitácie, najneskôr do 6 mesiacov po vzniku.
 • Ischemická srdcová choroba s prekonaným akútnym infarktom od 6 do 12 mesiacov po akútnom infarkte, v prípade neindikovania II/4.
 • Hypertenzívna choroba I. a II. stupňa podľa klasifikácie európskej kardiologickej spoločnosti. Juvenilná hypertenzia.
 • Hypertenzívna choroba III. stupňa podľa klasifikácie európskej kardiologickej spoločnosti komplikovaná týmito stavmi: Ischemická choroba srdca, cievne mozgové príhody, obliterácie ciev dolných končatín II. až III. stupňa a vaskulárna nefroskleróza.
 • Ochorenie tepien končatín na podklade aterosklerotickom alebo zápalovom v I.štádiu alebo II. štádiu.
 • Stav po trombózach a tromboflebitídach s pretrvávajúcimi následkami najskôr 3 mesiace po odoznení povrchovej trombophlebitídy a 6 mesiacov po hlbokej trombóze. Chronické lymfatické edémy.
 • Stavy po operáciách srdcových chýb vrodených alebo získaných, stavy po revaskularizačných cievnych rekonštrukciách na srdci, vrátane stavov po perkutánnej transluminálnej angioplastike, transplantácie srdca, poúrazové stavy srdca, vhodné pre druhú fázu rehabilitácie, najneskôr do 6 mesiacov po operácii alebo úraze.
 • Stavy po operáciách srdcových chýb vrodených alebo získaných a stavy po revaskularizačných cievnych rekonštrukciách na srdci, vrátane stavov po perkutánnej transluminálnej angioplastike, transplantáciách srdca, poúrazové stavy srdca od 6 do 12 mesiacov po operácii alebo úraze pri pretrvávajúcich ťažkostiach v prípade neindikovania II/10.
 • Stavy po cievnych rekonštrukčných operáciách na cievnom systéme do 6 mesiacov po operácii.
 • Stavy po cievnych rekonštrukčných a revaskularizačných operáciách na cievnom systéme od 6 do 12 mesiacov po operácii pri pretrvávajúcich ťažkostiach v prípade neindikovania II/12.

Indikácie pre kúpeľnú liečbu pre poistencov, ktorí nedovŕšili 18. rokov veku

 • Stavy po akútnej karditíde (reumatická horúčka, para- a postinfekčná karditída) od 3 do 12 mesiacov po vymiznutí aktivity.
 • Chronické karditídy.
 • Vrodené a získané srdcové chyby a chyby veľkých ciev pred operáciou.
 • Stavy po operáciách vrodených alebo získaných chýb obehového ústrojenstva do 6 mesiacov po operácii.
 • Systémové reumatické a iné kolagénové ochorenie s postihnutím obehového aparátu i kĺbové formy