Vyberte si zo zoznamu kúpele, ktoré sa venujú liečbe pacientov s nervovými chorobami.

 

Indikácie pre kúpeľnú liečbu, ktorí dovŕšili 18. rokov veku:

 • Chabé obrny (okrem poúrazových) vrátane poinfekčných polyradikuloneuritíd do 12 mesiacov po odoznení akútneho štádia.
 • Chabé obrny (okrem poúrazových) a stavy po poliomyelitíde.
 • Polyneuropatie s paretickými prejavmi.
 • Zápalové ochorenia centrálneho nervstva (stavy po meningoencefalitídach a po myelitídach) po skončení akútneho obdobia, ak sú prítomné spasticko-paretické prejavy do 12 mesiacov po vzniku ochorenia.
 • Hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po doznení akútneho štádia do 12 mesiacov od vzniku bez výraznejších psychických zmien a s prejavmi obnovujúcej sa funkcie.
 • Hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po odznení akútneho štádia od 12 do 24 mesiacov od vzniku, ak je predpoklad, že kúpeľné liečenie prispeje k obnoveniu a udržaniu pracovnej schopnosti a sebaobsluhy.
 • Stavy po závažných poraneniach a operáciách centrálneho a periférneho nervstva s poruchami hybnosti s prejavmi obnovujúcej sa funkcie, do 12 mesiacov od úrazu alebo operácie.
 • Roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorenia v štádiu bez príhody, sústavne odborne liečené, so zachovanou schopnosťou sebaobsluhy.
 • Nervovosvalové degeneratívne choroby.
 • Syringomyelia s paretickými prejavmi, sústavne odborne liečená.
 • Detská mozgová obrna, ak sú predpoklady ďalšieho zlepšenia funkcie.
 • Parkinsonova choroba. Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií.

Indikácie pre kúpeľnú liečbu, ktorí nedovŕšili 18. rokov veku:

 • Syndróm periférneho motorického neurónu akejkoľvek etiológie (chabé obrny).
 • Svalová dystrofia a iné svalové ochorenia.
 • Detská mozgová obrna (mozočkové syndrómy a príbuzné stavy a hybné poruchy v rámci malých mozočkových postihnutí).
 • Iné poruchy hybnosti centrálneho pôvodu, poruchy hybnosti po zápaloch mozgu a miechy, degeneratívne a heredofamiliárne ochorenia ovplyvniteľné liečebnou rehabilitáciou, poruchy hybnosti po cievnych a mozgových príhodách, poruchy hybnosti po úrazoch mozgu, poruchy hybnosti po operáciách benígnych nádorov centrálneho nervového systému do 12 mesiacov od operácie alebo vzniku ochorenia.