Vyberte si zo zoznamu kúpele, ktoré sa venujú liečbe pacientov s chorobami z povolania.


Indikácie pre kúpeľnú liečbu pre poistencov, ktorí dosiahli 18.rokov veku:

  • Liečba pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia po 10 rokoch expozície v II. alebo III. kategórii rizika žiarenia podľa predpisu pre pracoviská s rádioaktívnymi látkami a doliečovanie poškodení ionizujúcim žiarením v dôsledku prekročenia prípustných limitov.
  • Profesionálne dermatózy s výnimkou infekčných profesionálnych dermatóz.
  • Ochorenie vyvolané prácou v stlačenom vzduchu (iba kostné a zhybové zmeny).
  • Ochorenia kostí, kĺbov, svalov, šliach, ciev a nervov končatín spôsobených prácou s vibrujúcimi nástrojmi a zariadením alebo dlhodobým nadmerným jednostranným preťažením.
  • Pneumokonióza všetkých štádií s poruchou ventilačnej funkcie.
  • Následky poškodenia dýchacích ciest leptavými parami, plynmi a dráždivými prachmi.
  • Chronické ochorenie pečene toxického pôvodu a stavy po vírusovej hepatitíde s pretrvávajúcimi prejavmi poškodenia pečene, ktoré boli uznané ako choroba z povolania, pri pretrvávaní znakov poškodenia pečene.
  • Choroby periférneho alebo centrálneho nervového systému bez výrazných psychických porúch vyvolané toxickými látkami, hlukom alebo fyzikálnymi škodlivinami.
  • Liečba pracovníkov pracujúcich v prostredí ionizujúceho žiarenia, v rudnom priemysle, uránovom priemysle, pri opravárenských prácach hlavného technologického zariadenia v kontrolovaných pásmach hlavného výrobného bloku a budovách pomocných prevádzok atómových elektrární, ak práca trvá dlhšie ako 3 roky.
  • Bronchiálna astma profesionálna.

U poistencov, ktorí nedovŕšili 18. rokov veku nie sú choroby z povolania definované.